Mis on TOIMETAMINE?

Toimetamine on tekstis keelevigade, kirjavahemärgistuse, sõnastuse, sõnajärje, lauseehituse ja stiili parandamine ning viimistlemine. Keeletoimetamise eesmärk on keelevigadeta ja korrektne, eesti kirjakeele normidele vastav ning selge ja üheselt arusaadav tekst.

Aga KORREKTUUR?

Korrektuuri käigus parandame õigekirja-, trüki- ja poolitusvead, kontrollime tühikud ja parandame muud tehnilised vead.

Mida teeb TOIMETAJA?

Parandab tekstis keelevead ning õigekirja- ja stiilivead, vajadusel korrigeerib sõnakasutust, parandab lausestus- ja loogikavead ning osutab sisuvigadele, ühtlustab terminikasutust, kontrollib fakte, nimesid, viiteid, fotode allkirju, tabelite pealkirju, numeratsiooni, pealkirjade vastavust sisukorras esitatuga jms.


Mis on TRÜKIEELNE KORREKTUUR?

Vigadeta ja korrektse teksti või raamatu saamiseks on see etapp väga tähtis. Trükieelse korrektuuri käigus parandame küljendamise ajal tekkida võinud trüki-, sisestus- ja poolitusvead, kontrollime kas fotod, tabelid, joonised ning kõik teksti osad on õiges kohas. Trükikorrektuur tehakse pärast küljendamist tavaliselt paberil, st väljatrükil.

Kuidas kujuneb HIND?

Toimetamise hinna arvutamise aluseks on 1 standardlehekülg, st 1800 tähemärki tühikuteta. Toimetamise hind sõltub teksti keerukusest. Seetõttu tuleb iga töö puhul hind eraldi kokku leppida ning hinnapakkumise aluseks on tellija saadetud algfail või esitatud käsikiri, mis vajab toimetamist või korrektuuri.