Keeleabi järgnevatele töödele

Magistritööd, bakalaureusetööd, lõputööd, uurimistööd, referaadid, esseed

Akadeemilised tekstid tuleb kirjutada täpses ja selges oskuskeeles, kasutada korrektset kirjakeelt ning silmas pidada sõnastuse ja mõtte selgust. Pärast töö lõpetamist prindi oma töö välja ja loe see läbi paberil. Loe oma teksti tähelepanelikult täht-tähelt, sõna-sõnalt, sest kui oled kaua aega oma tekstiga tööd teinud, on oht, et hakkad lugema seda, mida arvad seal olevat.

OMA TÖÖ TOIMETAMISEL KONTROLLI

  1) kas oled järginud tööde vormistamise juhendit (tiitelleht, sisukord, kasutatud kirjandus, viited jne);

  2) kas sõnakasutus ja lausestus vastab teadusteksti stiilile;

  3) kas terminikasutus on täpne ja kogu tekstis ühtlane;

  4) kas kõik laused on selged ja üheselt arusaadavad (kas oled oma mõtted ja ideed selgelt väljendanud);

  5) kas laused ja lõigud on omavahel loogiliselt seotud;

  6) kas kirjavahemärgid on õiges kohas (sh side- ja mõttekriipsude eristamine, tühikud jne);

  7) faktid, nimed, kuupäevad, aastaarvud jne;

  8) lehekülgede, tabelite, jooniste numeratsiooni ja viiteid nendele tekstis;

  9) viited; kas kõigile autoritele, kasutatud fotodele jms on korrektselt viidatud. Viidetes ja kirjanduse loetelus tuleb järgida oma eriala tekstides aktsepteeritud nõudeid;

  10) kasutatud kirjanduse andmed, kas selles toodud nimed, aastaarvud vastavad tekstis esitatule

Kui töö läbilugemisel selgub, et oled paljud keelereeglid unustanud ja ei saa toimetamisega ise hakkama või napib selleks aega, on keeleliselt korrektse ja vigadeta töö saamiseks vaja pöörduda keeletoimetaja poole.